ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  มาตราการประหยัดของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 9 มีนาคม 2563
2  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 9 มีนาคม 2563
3  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน มกราคม 2563 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 4 มีนาคม 2563
4  ประกาศแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 2 มีนาคม 2563
5  ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 2 มีนาคม 2563
6  ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 2 มีนาคม 2563
7  รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำไตรมาสที่ 1 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 23 มกราคม 2563
8  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน ประจำไตรมาสที่ 1 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 23 มกราคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ