ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2564

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 30 ธันวาคม 2564
2  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ชร.4 - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 29 ธันวาคม 2564
3  รายงานโครงการ IFTE - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 29 ธันวาคม 2564
4  รับสมัครเช้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2564
5  ขอรับบริจาคของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2564
6  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 ธันวาคม 2564
7  รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2564
8  ตำแหน่งว่าง(เพิ่มเติม)ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 น.ส.สุภาวดี ตันใจ 14 ธันวาคม 2564
9  ตำแหน่งว่าง(เพิ่มเติม)ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 14 ธันวาคม 2564
10  ประกาศยื่นความประสงค์เลือกสถานที่เข้าสอบแข่งขัน - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 9 ธันวาคม 2564
11  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 9 ธันวาคม 2564
12  รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 9 ธันวาคม 2564
13  กำหนดจัดกิจกรรม เวทีเสวนาวิชาการ : STOP Bullying " - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 ธันวาคม 2564
14  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.เชียงราย - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 7 ธันวาคม 2564
15  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และแบบตอบรับการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย นางวรุณี แก้วสุข 1 ธันวาคม 2564
16  ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 25 พฤศจิกายน 2564
17  รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 พฤศจิกายน 2564
18  การสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 18 พฤศจิกายน 2564
19  การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 18 พฤศจิกายน 2564
20  การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 18 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ