ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
3  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
4  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการรับสินบน - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
5  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
6  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการตรวจสอบการใช้ดุลอำนาจ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
7  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการจัดการเรีองร้องเรียนการทุจริต - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
8  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563
9  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563
10  รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 - นางสุภาพร สงสำเภา 5 กุมภาพันธ์ 2563
11  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563
12  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563
13  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 29 มกราคม 2563
14  ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 21 มกราคม 2563
15  สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 20 มกราคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ