Dashboard

จำนวนผลงานแต่ละประเภท
จำนวนผลงานแยกตามสังกัด

สังกัด/สถานศึกษา/หน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภท/ลักษณะ คำอธิบาย/เนื้อหา เจ้าของผลงาน Date:Time
เอกสารฉบับเต็ม
2023-11-24 13:09:02
เอกสารฉบับเต็ม
2023-11-20 23:18:19
เอกสารฉบับเต็ม
2023-10-20 09:46:49
เอกสารฉบับเต็ม
2023-09-09 15:19:43
เอกสารฉบับเต็ม
2023-09-09 15:17:37
เอกสารฉบับเต็ม
2023-08-18 18:14:06
เอกสารฉบับเต็ม
2023-08-18 10:20:24
เอกสารฉบับเต็ม
2023-08-16 13:16:33
เอกสารฉบับเต็ม
2023-08-16 05:28:19
เอกสารฉบับเต็ม
2023-08-08 21:11:48
เอกสารฉบับเต็ม
2023-08-08 05:11:26
เอกสารฉบับเต็ม
2023-07-31 14:28:24
เอกสารฉบับเต็ม
2023-07-01 02:35:10
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-16 14:11:54
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-16 14:11:54
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-16 14:11:54
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-16 14:11:54
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-16 14:11:53
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-16 14:11:53
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-16 14:11:53
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-16 14:07:27
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:15
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:15
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:15
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:15
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:14
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:14
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:14
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:14
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:14
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:14
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:21:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-06-02 18:17:10
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:48:39
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:48:38
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:48:38
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:48:37
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:48:26
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:48:04
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:47:53
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:47:40
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:47:32
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:47:24
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:47:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:46:55
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:46:32
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:44:27
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:44:26
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:44:22
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:44:22
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:44:20
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:44:20
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:42:34
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:42:03
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:42:00
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:42:00
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:41:58
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:40:22
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:39:33
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:38:25
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:37:19
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:36:31
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:35:45
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:34:58
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:34:17
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:31:07
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:29:44
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:28:41
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:28:40
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:28:37
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:28:21
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:27:29
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:27:21
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:26:28
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:24:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:24:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:24:11
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:24:11
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:24:07
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:23:59
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:23:24
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:22:02
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:53
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:53
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:52
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:51
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:50
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:49
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:46
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:45
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:44
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:43
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:39
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:37
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:33
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:29
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:28
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:22
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:07
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:21:05
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:58
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:58
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:56
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:54
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:47
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:46
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:42
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:39
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:22
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:17
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:20:16
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:19:54
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:19:45
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:19:37
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:19:32
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:19:28
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:19:21
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:19:18
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:19:05
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:18:51
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:18:42
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:18:40
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:18:36
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:18:23
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:18:16
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:18:05
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:18:01
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:53
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:49
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:45
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:41
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:39
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:28
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:26
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:26
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:25
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:23
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:21
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:11
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:10
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:10
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:08
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:02
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:17:01
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:57
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:56
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:55
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:55
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:54
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:51
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:47
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:46
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:44
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:43
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:42
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:41
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:40
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:40
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:39
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:39
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:34
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:34
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:34
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:33
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:32
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:31
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:31
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:16
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:16
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:15
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:15
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:15
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:14
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:14
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:11
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:09
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:06
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:16:02
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:59
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:58
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:58
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:57
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:54
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:48
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:45
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:42
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:38
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:38
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:34
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:34
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:34
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:33
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:32
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:32
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:19
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 21:15:18
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:36
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:36
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:30
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:30
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:29
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:28
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:26
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:25
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:24
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:23
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:22
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-28 19:53:22
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-18 21:14:00
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-16 16:42:59
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-16 16:42:59
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-16 16:42:59
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-16 16:42:59
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-16 16:42:59
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-16 16:42:58
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-16 16:42:58
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-16 16:36:42
เอกสารฉบับเต็ม
2023-05-10 15:40:49
เอกสารฉบับเต็ม
2023-04-07 11:33:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 02:10:40
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:28:20
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:28:20
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:27:06
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-17 03:51:29
เอกสารฉบับเต็ม
2022-12-20 17:34:03
เอกสารฉบับเต็ม
2022-11-14 10:47:34
เอกสารฉบับเต็ม
2022-11-14 10:04:38
เอกสารฉบับเต็ม
2022-10-08 17:26:18
เอกสารฉบับเต็ม
2022-10-06 12:20:22
เอกสารฉบับเต็ม
2022-09-01 18:26:59
เอกสารฉบับเต็ม
2022-08-03 23:36:53
สพป.เชียงราย เขต 3
Chiang Rai District 3

รายงานการประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 .
การวิจัย
ด้านการนิเทศการศึกษา
การประเมินโครงการ การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เอกสารฉบับเต็ม
นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์ (Sopaporn Saiyapaet) 2022-07-24 06:53:41
สพป.เชียงราย เขต 3
Chiang Rai District 3

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การวิจัย
ด้านการนิเทศการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ การนิเทศการศึกษา วิจัยในชั้นเรียน
เอกสารฉบับเต็ม
นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์ 2022-07-24 06:49:23