user :
สังกัด/สถานศึกษา/หน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภท/ลักษณะ คำอธิบาย/เนื้อหา ชื่อ-สกุลวันเวลาที่เผยแพร่ 2021-03-03 13:32:33


เอกสารฉบับเต็ม


สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านสันโค้ง

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนขนาดเล็ก
วันเวลาที่เผยแพร่ 2021-02-15 02:05:22
การวิจัย
ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ อำเภอ เมือง และเวียงชัย
เอกสารฉบับเต็ม
นายไกรพงษ์
0840450060
x0phoenix@gmail.com
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

IFTE
วันเวลาที่เผยแพร่ 2021-02-15 02:03:42
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ
เอกสารฉบับเต็ม
นายทดสอบ ทดสอบ
0840450060
x0phoenix@gmail.com
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ