แบบฟอร์มด้านพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการแบบฟอร์มด้านพัสดุ ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใข้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มี.ค. 61 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 23 ธันวาคม 2561
2  แบบรายงานขอความเห็นชอบ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 23 ธันวาคม 2561
3  เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 ธันวาคม 2561
4  คู่มือแนวทางการประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 ธันวาคม 2561
5  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 ธันวาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ