ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2560 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 ตุลาคม 2561
2  คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงราย นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 ตุลาคม 2561
3  คู่มือการดำเนิงานเลขานุการ กศจ.2561 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 19 กุมภาพันธ์ 2561
4  กฏบัตรการตรวจสอบภายใน / กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 19 มกราคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ