แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 ข้อมูล ณ 2 มิ.ย.62 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
3  เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ศธจ.ชร 2561 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
4  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
5  แผนปฏิบัติราชการ 2562 สนง.ศธจ.เชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ