ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ระดมภาคีเครือข่ายรถยนต์รับส่งนักเรียนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน นางสาววนัญศิมา สักลอ 25 ธันวาคม 2563
2  ร่วมประชุมการวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน นางสาววนัญศิมา สักลอ 23 ธันวาคม 2563
3  ศธจ.เชียงรายติดตามการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง นางสาววนัญศิมา สักลอ 23 ธันวาคม 2563
4   ประชุมเชิงปฏิบัติการฯโครงการ To Be Number One ในสถานศึกษา ปี 2564 วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 นางสาววนัญศิมา สักลอ 18 ธันวาคม 2563
5   "เวทีแลกเปลี่ยนและสรุปบทเรียนการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนในสถานศึกษา" นางสาววนัญศิมา สักลอ 18 ธันวาคม 2563
6  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 18 ธันวาคม 2563
7  ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 7/2563 นางสาววนัญศิมา สักลอ 10 ธันวาคม 2563
8  กิจกรรม Chingrai Big Cleaning Day นางสาววนัญศิมา สักลอ 10 ธันวาคม 2563
9  ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางสาววนัญศิมา สักลอ 7 ธันวาคม 2563
10  ประชุมจัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 กรกฎาคม 2563
11  ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มีนาคม 2563
12  SDG 4 Lab นายไกรพงษ์ จินดาคำ 16 มกราคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ