ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  การประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 นางสาววนัญศิมา สักลอ 21 กรกฎาคม 2564
2  เชียงรายคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับทุนพระราชทาน มทศ.รุ่น 13 ปี 2564 นางสาววนัญศิมา สักลอ 9 เมษายน 2564
3  "สานพลัง สร้างเครือข่าย สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" นางสาววนัญศิมา สักลอ 5 เมษายน 2564
4  ศธจ.เชียงรายคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 นางสาววนัญศิมา สักลอ 30 มีนาคม 2564
5  ผวจ.เชียงราย เดินหน้า นางสาววนัญศิมา สักลอ 10 กุมภาพันธ์ 2564
6  การประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เห็นชอบร่างแผนและนโยบายประกาศรับนักเรียน ปี พ.ศ.2564 เสนอต่อกศจ. 19 กุมภาพันธ๋ 2564 นางสาววนัญศิมา สักลอ 10 กุมภาพันธ์ 2564
7  กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาที่เชียงราย นางสาววนัญศิมา สักลอ 2 กุมภาพันธ์ 2564
8  กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาที่เชียงราย นางสาววนัญศิมา สักลอ 2 กุมภาพันธ์ 2564
9  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงราย นางสาววนัญศิมา สักลอ 2 กุมภาพันธ์ 2564
10  ศธจ.เชียงรายร่วมประชุม ๕ คณะ ขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด นางสาววนัญศิมา สักลอ 28 มกราคม 2564
11  ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM2.5 นางสาววนัญศิมา สักลอ 22 มกราคม 2564
12  ประชุมหามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางสาววนัญศิมา สักลอ 22 มกราคม 2564
13   เชียงรายเดินหน้าบูรณาการด้านการศึกษาขานรับนโยบายรมว.ศึกษาธิการ นางสาววนัญศิมา สักลอ 21 มกราคม 2564
14  ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสาธารณสุข นางสาววนัญศิมา สักลอ 12 มกราคม 2564
15  ประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เดินหน้าชูธงครู ก. happy school นางสาววนัญศิมา สักลอ 12 มกราคม 2564
16  ผวจ.เชียงราย ระดมวิสัยทัศน์ผู้บริหารการศึกษาสู่ทิศทางพัฒนาการศึกษาของจ.เชียงราย นางสาววนัญศิมา สักลอ 5 มกราคม 2564
17  ระดมภาคีเครือข่ายรถยนต์รับส่งนักเรียนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน นางสาววนัญศิมา สักลอ 25 ธันวาคม 2563
18  ร่วมประชุมการวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน นางสาววนัญศิมา สักลอ 23 ธันวาคม 2563
19  ศธจ.เชียงรายติดตามการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง นางสาววนัญศิมา สักลอ 23 ธันวาคม 2563
20   ประชุมเชิงปฏิบัติการฯโครงการ To Be Number One ในสถานศึกษา ปี 2564 วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 นางสาววนัญศิมา สักลอ 18 ธันวาคม 2563
21   "เวทีแลกเปลี่ยนและสรุปบทเรียนการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนในสถานศึกษา" นางสาววนัญศิมา สักลอ 18 ธันวาคม 2563
22  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 18 ธันวาคม 2563
23  ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 7/2563 นางสาววนัญศิมา สักลอ 10 ธันวาคม 2563
24  กิจกรรม Chingrai Big Cleaning Day นางสาววนัญศิมา สักลอ 10 ธันวาคม 2563
25  ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางสาววนัญศิมา สักลอ 7 ธันวาคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ