• [21/2/2561]  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)
 • [15/2/2561] ประกาศผลการคัดเลือก
 • [14/2/2561] ประกาศผลการคัดเลือก
 • [9/2/2561] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน
 • [8/2/2561] เชิญชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวะ (วันพระ) ประจำปี 2561
 • [6/2/2561] ประชาสัมพันธ์ชุดทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
 • [5/2/2561] มาตรการป้องกันการทุจริต
 • [5/2/2561] รับรายงานตัวเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุน
 • [30/1/2561] ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตนเอง โครงการ e-Learning "หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด"
 • [29/1/2561] ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...
 • [18/9/2560] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศผลการคัดเลือก...

ดูทั้งหมด


พิจารณาคัดเลือกฯ นักเรียน/นักศึกษา...

รายละเอียด

ศธจ.ลำพูน ศึกษาดูงาน ศธจ.เชียงราย...

รายละเอียด

ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งครู...

รายละเอียด

ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งครู...

รายละเอียด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ...

รายละเอียด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพร...

รายละเอียด

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16...

รายละเอียด

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" ...

รายละเอียด

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชี...

รายละเอียด

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยว...

รายละเอียด

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิก...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (05 ก.พ. 2561)
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ) รุ่นที่ 8 (01 ก.พ. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (30 ม.ค. 2561)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (29 ม.ค. 2560)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 (11 ม.ค. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/1364 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 27) (05 ก.พ. 2561)
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/957 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 25) (29 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย Law Infographics (25 ม.ค. 2561)
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/557 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 22) (17 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (10 ม.ค. 2561)

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.64/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (31 ม.ค. 2561)
มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ (15 พ.ย. 2560 )
คำสั่ง สป.ที่ 920/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (06 ก.ย. 2560)
การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 (06 ก.ย. 2560)
การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2 (06 ก.ย. 2560)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ