• [23/5/2561] ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเชิญชวนประกวดเยาวสตรีไทย วันสตรีไทย ประจำปี 2561
 • [23/5/2561] ขยายโครงการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 • [18/5/2561] โครงงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • [17/5/2561] ประกาศผลการคัดเลือก
 • [16/5/2561] สรุปผลการสอบ O-NET, NT และ RT ในระดับจังหวัด
 • [15/5/2561] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน
 • [11/5/2561] หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560
 • [8/5/2561] ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู สควค.
 • [30/4/2561] การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ฯ
 • [26/4/2561] ประมูลราคาขายของรางวัลคงเหลือจากการออกฉลากการชาดการกุศล

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...
 • [18/9/2560] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศผลการคัดเลือก...

ดูทั้งหมด


รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประ...

รายละเอียด

นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับรางวัลที่ 3...

รายละเอียด

"การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจ...

รายละเอียด

การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาร...

รายละเอียด

ต้อนรับ เลขา กพฐ....

รายละเอียด

บรรจุแต่งตั้งครูใหม่...

รายละเอียด

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16...

รายละเอียด

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" ...

รายละเอียด

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชี...

รายละเอียด

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยว...

รายละเอียด

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิก...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (23 พ.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (25 เม.ย. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (26 มี.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (27 ก.พ. 2561)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (05 ก.พ. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (24 พ.ค. 2561)
แบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th) (22 พ.ค. 2561)
แบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (18 พ.ค. 2561)
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/6578 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำี พ.ศ. 2561

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.64/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (31 ม.ค. 2561)
มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ (15 พ.ย. 2560 )
คำสั่ง สป.ที่ 920/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (06 ก.ย. 2560)
การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 (06 ก.ย. 2560)
การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2 (06 ก.ย. 2560)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ